چندرسانه ای - دیدنی و شنیدنی

فیلم | ناصرخسرو؛ نخستین شاعر فاطمی در ادب پارسی